Czym się różni faktoring od leasingu?

papiery z wykresami

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania i pozyskiwania środków finansowych dla jej prowadzenia. W związku z tym firmy czerpią często z zewnętrznych źródeł finansowania. Do nich zaliczamy dotacje, kredyt bankowy, emisję akcji, obligacje, leasing i faktoring. Nie każda firma może pozwolić sobie na emisję akcji lub obligacji, a i o dotacje nie zawsze łatwo. W odwodzie zatem zostają takie narzędzia jak kredyt bankowy, czy popularne leasing i faktoring.

Czym jest faktoring?

Jest to usługa polegająca na wykupie przez faktora (najczęściej bank lub firmę zajmującą się skupem wierzytelności handlowych) nieprzeterminowanych wierzytelności faktoranta (przedsiębiorcy – sprzedawcy lub dostawcy) wynikających z umów zawartych z kontrahentami z tytułu dostaw i usług. Korzystając z tej usługi przedsiębiorca wspiera płynność finansową firmy. Od kredytów różni się poziomem dostępności dla potencjalnych nabywców – mogą z niego korzystać podmioty nie posiadające zdolności kredytowej, ponieważ dla faktora znaczenie ma wypłacalność odbiorców faktoranta. Dużą zaletą tej usługi jest przeniesienie ryzyka niewypłacalności odbiorcy na faktora oraz ulepszenie ściągalności.

Zobacz więcej: https://faktoria.pl/porada/faktoring-a-leasing

Czym jest leasing?

To usługa świadczona przez firmę leasingową, w związku z którą dwie strony – leasingodawca (finansujący) i leasingobiorca (korzystający) – zawierają umowę cywilno-prawną, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy daną rzecz w użytkowanie na określony czas, w zamian za określoną comiesięczną opłatę. W skrócie, jest to usługa umożliwiająca korzystanie ze środków trwałych bez konieczności ich zakupu.

W tym dziale  Etykiety samoprzylepne

Na rynku dostępne są dwie opcje leasingu – finansowy i operacyjny. Dużo częściej zawierane są umowy leasingu operacyjnego – to leasingodawca pozostaje właścicielem danego środka trwałego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ale po zakończeniu umowy leasingobiorca może ów środek wykupić. Opłaty leasingowe i wstępne korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W leasingu finansowym przedmiot umowy jest zapisany jako środek trwały leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, przysługuje mu też prawo wykupu środka po zakończeniu umowy. Rata w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową, która nie stanowi kosztu oraz będącą kosztem uzyskania przychodu część odsetkową.

Faktoring a leasing

Biorąc pod uwagę charakterystykę obu usług, podstawową różnicą między faktoringiem a leasingiem będzie cel, na jaki przedsiębiorca zamierza wydać pozyskane środki. Faktoring wydaje się być odpowiedni dla spłaty bieżących zobowiązań lub w przypadku, gdy termin spłaty należności ze strony kontrahenta jest dość długi. Leasing jest odpowiedniejszy w momencie, gdy firma potrzebuje nowych środków trwałych. Oba te rozwiązania przekładają się na płynność finansową – faktoring, ponieważ daje szybki dostęp do gotówki w czasie przed wymagalnością należności, a leasing pozwala nabyć środki trwałe bez zmniejszania kapitału.

W tym dziale  Nowoczesne dostarczanie paczek. Koniec Poczty Polskiej?

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.